NEM CHUA Ý BÌNH

Nem chua Ý Bình là sản phẩm tiêu biểu của Cơ sở sản xuất Ý Bình, là 1 trong 6 sản phẩm tiêu biểu của tỉnh Hà Tĩnh “tiên phong” tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2018.

Công ty Hoàng Anh đã đồng hành cùng Ý Bình để thiết kế logo, bao bì, nhãn mác sản phẩm, tạo tiền đề thuận lợi để cơ sở đưa sản phẩm Nem chua Ý Bình tham gia vào chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" OCOP tỉnh Hà Tĩnh.

Sản phẩm Nem chua Ý Bình