Không giới hạn số lần gửi mẫu

Khác với các đơn vị khác, chúng tôi không giới hạn số lượng ý tưởng hay những lần chỉnh sửa phương án.